Používáte nepodporovaný prohlížeč - stránka Funk v omezeném režimu. Pro správné fungování stránky použijte např, mozilla Firefox, google Chrome, MS Edge a podobně.

Používáte nepodporovaný prohlížeč - stránka Funk v omezeném režimu. Pro správné fungování stránky použijte např, mozilla Firefox, google Chrome, MS Edge a podobně.

Reklamační řád

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:
 
1.1. Společnost ELPRO, s r.o., se sídlem Napájadla 19, 04012 Košice Slovenská republika (dále jen "ELPRO" nebo „Prodávající“) vydává tento reklamační řád (dále jen „Reklamační řád“), kterým informuje spotřebitele (dále jen „Kupující“), o podmínkách a způsobu reklamace zboží nebo služeb, včetně údajů o tom, kde může Kupující reklamaci uplatnit, jakož io provádění záručních oprav zboží, v souladu s ustanovením § 18 Zák. čj. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“), a příslušnými ustanoveními Zák. čj. č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a Zák. čj. č. 102/2014 o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory Prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při smlouvách uzavřených na dálku").
 
1.2. Tento Reklamační řád se vztahuje výlučně na Kupujícího, který je spotřebitelem. Pro účely tohoto Reklamačního řádu se spotřebitelům ve smyslu § 2 písm. a) Zákona o ochraně spotřebitele rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní nebo jiné spotřebitelské smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání (pokud kupující při nákupu uvede své identifikační číslo (IČO), považuje se za osobu, která není spotřebitel, pokud neinformuje Prodávajícího jinak).
 
1.3. Je-li kupujícím osoba, která není spotřebitel, odpovědnost za vady se řídí ustanoveními kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a Prodávajícím, není-li jí, příslušnými ustanoveními zákona č.j. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
 
1.4. Tento reklamační řád je dle ustanovení § 18 Zákona o ochraně spotřebitele umístěn na viditelném a dostupném místě ve všech prodejních místech Prodávajícího a na internetové stránce Prodávajícího.

2. ODPOVĚDNOST ZA VADY PRODANÉHO ZBOŽÍ
 
2.1. Podle ustanovení § 619 Občanského zákoníku, Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí Kupujícím. Při použitém zboží neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebováním. U zboží prodávaného za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
 
2.2. Nejde-li o použité zboží, odpovídá Prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době.
 
2.3. Na žádost Kupujícího Prodávající poskytne Kupujícímu záruku písemnou formou (záruční list). Pokud to povaha věci umožňuje, postačí, pokud Prodávající namísto záručního listu vydá Kupujícímu doklad o koupi.
 
3. ZÁRUČNÍ DOBA
 
3.1. Vady musí Kupující uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu.
 
3.2. Záruku na Zboží Prodávající poskytuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména ale nejen podle § 619 až § 625 Občanského zákoníku, a to po záruční dobu stanovenou příslušnými právními předpisy nebo po záruční dobu uvedenou v příslušném záručním listě, která však není kratší než záruční doba stanovená příslušnými právními předpisy. Obecná záruční doba na zboží dodávané Prodávajícím je dle ustanovení § 620 Občanského zákoníku 24 měsíců. Je-li na prodávaném zboží, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.

3.3. Prodávající v záručním listě vydaném Kupujícímu může poskytnout záruku přesahující rozsah záruky uvedené v bodě 3.2, přičemž podmínky a rozsah této záruky určí v záručním listu.
 
3.4. Jde-li o použité zboží, například vystavený vzorek, Kupující a Prodávající se mohou dohodnout i na kratší záruční době, ne však kratší než 12 měsíců (§ 620 odst. 2 Občanského zákoníku) a Prodávající neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. Použité zboží je ze strany Prodávajícího viditelně označeno jako použité a je u něj uvedena informace o jeho zkrácené záruční době.
 
3.5. Záruční doby začínají běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím. Má-li koupené zboží uvést do provozu třetí osoba, začne záruční doba běžet až ode dne jeho uvedení do provozu, pokud Kupující objednal uvedení provozu nejpozději do 3 týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
 
3.6. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Kupující po skončení opravy bylo povinen zboží převzít. Dojde-li k výměně zboží za nové zboží, začne běžet nová záruční doba dnem převzetí nového zboží.
 
3.7. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

4. MÍSTO REKLAMACE
 
4.1. Ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele může Kupující jako spotřebitel uplatnit reklamaci v prodejním místě (tj. v provozovně Prodávajícího) Prodávajícího, ve kterém je přijetí reklamace možné s ohledem na prodávané zboží, nebo u určené osoby ve smyslu Zákona o ochraně spotřebitele; určená osoba může reklamaci vyřídit pouze předáním opraveného zboží, jinak reklamaci postoupí Prodávajícímu k vyřízení.
 
4.2. Prodávající v místě určeném k přijímání reklamací zajistí přítomnost osoby pověřené vyřizovat reklamace.
 
5. PRŮBĚH REKLAMAČNÍHO ŘÍZENÍ
 
5.1. Při uplatnění reklamace je třeba prokázání následujících skutečností:

  • Kupující koupil zboží od společnosti ELPRO a za jakou cenu; za tímto účelem Kupující předloží platný doklad o koupi zboží s vyznačeným datem zakoupení zboží dokazující nákup reklamovaného zboží u společnosti ELPRO,
  • na zboží se v záruční době vyskytla vada (a nejedná se o vadu, na kterou se záruka ve smyslu čl. 5.8. tohoto Reklamačního řádu nebo platných právních předpisů nevztahuje); Kupující předloží vadné zboží v prodejním místě Prodávajícího společnosti ELPRO nebo vadu prokáže určené osobě - ​​servisnímu technikovi v autorizovaném servisním středisku,
  • v případě, že ke zboží byla poskytnuta delší záruční doba než obecná - 24 měsíční, Kupující prokáže, že se vada vyskytla v záruční době. Za tím účelem předloží Kupující řádně a čitelně vyplněný záruční list, na kterém je uvedeno datum prodeje, typ zboží, razítko prodejního místa Prodávajícího a podpis prodavače. Ve zvláštních případech, kdy je delší záruční doba známa Prodávajícímu, nemusí od Kupujícího požadovat k jejímu prokázání předložení záručního listu.

V případě nesplnění kterékoli z výše uvedených podmínek ze strany Kupujícího je Prodávající oprávněn neuznat reklamaci.
 
5.2. Pokud Kupující nedokáže předložit jednoznačný doklad o koupi a tento lze dohledat Prodávajícím, reklamace začíná dnem, kdy byl doklad dohledán. Kupující je povinen poskytnout součinnost při dohledávání dokladu o koupi a poskytnutí informace o dni nákupu, specifikace zboží příp. jiné identifikační údaje.
 
5.3. Pokud by uplatnění práv odpovědnosti za vady způsobovalo vážné problémy, zejména z důvodu, že zboží není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem nebo se jedná o zboží, které je namontováno, posoudí Prodávající reklamaci v dohodě s Kupujícím přímo na místě nebo jiným vhodným. způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost.
 
5.4. Pokud Kupující uplatní reklamaci, Prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec je povinen poučit Kupujícího o jeho právech z odpovědnosti za vady dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Na základě rozhodnutí Kupujícího, které z těchto práv uplatňuje, Prodávající určí způsob vyřízení reklamace. Vyřízení reklamace znamená ukončení reklamačního řízení jedním z následujících způsobů: předání opraveného zboží, výměna zboží, vrácení kupní ceny zboží, vyplacení přiměřené slevy z ceny zboží, písemná výzva k převzetí plnění nebo odůvodněné zamítnutí reklamace.
 
5.5. Způsob vyřízení reklamace (na základě rozhodnutí Kupujícího o uplatněném právu z odpovědnosti za vady) určí Prodávající ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu zboží nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

5.6. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má Kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.
 
5.7. Prodávající při uplatnění reklamace vydá Kupujícímu potvrzení. Není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Prodávající o vyřízení reklamace vydá doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 
5.8. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které vzniknou zaviněním Kupujícího a pokud vada nebo poškození vznikla zejména:
 

  • prokazatelně nesprávným používáním v rozporu s návodem k používání (např. provozem při nesprávném napájecím napětí, připojováním na nedovolené zdroje proudu) nebo jiným nesprávným jednáním uživatele, nebo na základě mechanického poškození zboží (např. pádem, rozbitím, poškozením vnějšího krytu zboží),
  • v případě prokazatelně nedovolených zásahů do zboží,
  • pokud vada vznikla běžným opotřebením,
  • jestliže předložený záruční list, doklad o koupi zboží nebo jiný doklad prokazující, že zboží bylo zakoupeno u Prodávajícího, nese zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na zboží odlišné výrobní číslo než to, které je uvedeno v záručním listu nebo na dokladu o koupi zboží ,
  • u spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití podle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty,
  • při živelných katastrofách.

5.9. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupené zboží řádně používáno nebo může být používáno jen částečně, a lze tuto vadu odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou opravu.
 
5.10. Namísto odstranění vady může Kupující požadovat výměnu zboží, nebo pokud se vada týká pouze součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím společnosti ELPRO nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohlo být zboží řádně používáno jako zboží bez vady a v případech stanovených příslušným právním předpisem, má Kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Stejná práva má Kupující i v případě, jde-li sice o odstranitelné vady, zboží však nemůže být řádně užíváno z důvodu opětovného vyskytnutí se vady po opravě nebo z důvodu většího počtu vad na zakoupeném zboží.
 
5.11. Jde-li o neodstranitelnou vadu, která však nebrání řádnému užívání zboží, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Má-li Kupující právo na výměnu zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz), záleží na Kupujícím, které z těchto práv si uplatní. Jakmile si však zvolí jedno z těchto práv, nemůže již tuto volbu sám jednostranně měnit.
 
5.12. Pokud Prodávající reklamaci nevyřídí do 30 dnů, Kupující má stejná práva jako kdyby šlo o vadu neodstranitelnou, tzn. Kupující má právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.
 
5.13. Má-li Kupující právo na výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy, je na Kupujícím, které z práv si u Prodávajícího uplatní. Po uplatnění konkrétního práva, nemůže bez souhlasu Prodávajícího měnit svůj nárok.

5.14. Pokud Kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může Prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení. Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nebude Prodávající od Kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady související s odborným posouzením. Prodávající poskytne Kupujícímu kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.
 
5.15. Pokud Kupující reklamaci zboží uplatnil po 12 měsících od koupě a Prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat zboží k odbornému posouzení. Je-li zboží zasláno na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese Prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Záruky nad 24 měsíců jsou stanoveny nad rámec zákona a Prodávající si vyhrazuje právo na posouzení platnosti záruky.
 
5.16. Pokud Prodávající při zakoupení zboží dá Kupujícímu dar, na tento se nevztahuje odpovědnost Prodávajícího za vady zboží. V případě, že Kupující uplatní nárok na odstoupení od smlouvy, je povinen vrátit i případné zboží, které obdržel při koupi reklamovaného zboží jako dar.
 
5.17. Dojde-li k výměně vadného zboží za nové, začne běžet záruční doba od převzetí nového zboží. V případě, že byla vyměněna součástka na zboží, začne běžet záruční doba vztahující se na tuto novou součástku od převzetí této nové součástky. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Kupující po skončení opravy bylo povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

5.18. Kupující je povinen vyzvednout si opravené reklamované zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava měla být nebo byla provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Pokud si Kupující zboží z opravy nevyzvedne do šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen si jej vyzvednout, má ELPRO právo zboží prodat, a to po předchozím písemném upozornění a marném uplynutí dodatečné lhůty 14 dnů, je-li ELPRO známa adresa Kupujícího. Dojde-li k prodeji nevyzvednutého zboží, vyplatí ELPRO výtěžek prodeje po odečtení nákladů prodeje a příslušného skladného. Právo na výtěžek musí Kupující uplatnit na prodejním místě Prodávajícího, kde byla reklamace uplatněna.
 
6. ŘEŠENÍ SPORŮ
 
6.1. Není-li Kupující spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva, má právo obrátit se na Prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na obchod@esdshop.sk). Pokud Prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen "subjekt alternativního řešení sporů") 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen "Zákon o alternativním řešení sporů").
 
6.2. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi Kupujícím a Prodávajícím, vyplývajícího z kupní smlouvy nebo souvisejícího s kupní smlouvou, kterou spolu uzavřeli.
 
6.3. Návrh na zahájení alternativního řešení sporu můžete podat v listinné podobě, elektronické podobě nebo ústně do protokolu, případně využijte formulář, který je dostupný na webovém sídle Ministerstva hospodářství SR a každého subjektu ARS. Kupující může podat stížnost také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na:
 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS

6.4. ARS subjekty jsou orgány alternativního řešení sporů a oprávněné právnické osoby zapsané v seznamu podle § 3 Zákona o ARS. Seznam subjektů ARS lze nalézt na stránce Ministerstva hospodářství SR:
 
https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotřebitele/alternativní-řešení-spotřebitelských-sporů-1/seznam-subjektů-alternativního-řešení-spotřebitelských-sporů-1
 
Pokud jsou na alternativní řešení sporu příslušné více subjektů alternativního řešení sporů, právo volby, kterému z nich podá návrh na zahájení alternativního řešení sporu, má Kupující.
 
7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
7.1. Tento Reklamační řád je platný a účinný od 1.1.2020. Platné a účinné znění Reklamačního řádu je Kupujícímu k dispozici na internetové stránce Prodávajícího (www.esdshop.sk) a také na každém prodejním místě Prodávajícího.
 
7.2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu reklamačního řádu, při respektování kogentních ustanovení Zákona o ochraně spotřebitele, Zákona o ochraně spotřebitele při smlouvách uzavřených na dálku a Občanského zákoníku. Změna reklamačního řádu se nevztahuje na reklamaci zboží, které bylo zakoupeno během účinnosti reklamačního řádu ke dni koupě zboží.
 
V Košicích, dne 1.1.2020
ELPRO, s r.o.

Provozovatelem a dodavatelem pro ESDshop.cz je společnost ELPRO, s.r.o.