Používáte nepodporovaný prohlížeč - stránka Funk v omezeném režimu. Pro správné fungování stránky použijte např, mozilla Firefox, google Chrome, MS Edge a podobně.

Používáte nepodporovaný prohlížeč - stránka Funk v omezeném režimu. Pro správné fungování stránky použijte např, mozilla Firefox, google Chrome, MS Edge a podobně.

Informační povinnost, kamerový systém (GDPR)

Informační povinnost podle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EUC. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobnýchúdajov a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice č. 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen "GDPR"). Provozovatelem kamerového amonitorovacieho informačního systému je

ELPRO, s.r.o.

Napajedla 19, 040 12 Košice

IČO: 31718604, DIČ SK2020482134

telefon: +421 55 623 10 93 e-mail: elpro@elpro-ke.sk (provozovatel).

Odpovědná osoba (e-mail): zodpovednaosoba@elpro-ke.sk

Účel zpracování osobních údajů: bezpečnost a ochrana majetku (provozování kamerového systému)

Právní základ zpracování osobních údajů: Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Oprávněný zájem: zamezení přístupu neoprávněných osob do prostorů provozovatele, identifikace osob vstupujících do prostor provozovatele z důvodu práce zaměstnanců s osobními údaji a pod. týkajícími se provozovatele a / nebo jeho zákazníků, obchodních partnerů, předcházení krminality a narušování bezpečnosti / ochrany údajů a majetku, odhalování kriminality - uplatňování právní odpovědnosti v rámci přestupkového nebo trestního řízení

Kategorie příjemců: policejní sbor SR aprokuratúra SRPrenos dat: přenos dat se neuskutečňuje.

Doba uchovávání: Pokud vyhotovený záznam není využit pro účely trestního řízení alebokonania o přestupcích, záznam se automaticky likviduje poštu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém byl záznam pořízen. V ELPRO, s.r.o. neexistuje automatizované rozhodování včetně profilování uvedené VCL. 22 odst. 1 až 4 GDPR.

Poučení o právech dotčené osoby: Dotyčná osoba má právo na základě písemné žádosti od provozovatele:

  •  požadovat přístup k jejím osobním údajům;
  •  požadovat opravu, vymazání nebo omezení zpracování jejích osobních údajů;
  •  namítat zpracovávání osobních údajů,
  •  na přenositelnost svých osobních údajů;
  •  kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, pokud se osobnéúdaje zpracovávají na tomto právním základě,
  •  právo podat stížnost orgánu dozoru t. j. Úřadu pro ochranu osobních údajovSlovenskej republiky. Uvedené práva dotčené osoby jsou blíže specifikovány článcích 15 až 21 GDPR.Košice 21.06.2019

    ...................................

        Ing. Pavel Bratko

  
  
Provozovatelem a dodavatelem pro ESDshop.cz je společnost ELPRO, s.r.o.